Nasilje nad ženama u Kragujevcu – šta možemo da učinimo?

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovali su radionicu pod nazivom „Nasilje nad ženama – šta možemo da učinimo?“ čiji je cilj aktivnije angažovanje odbornica Skupštine grada Kragujevca u procesu donošenja odluka u domenu politika koje se tiču rodno zasnovanog nasilja.

S obzirom na činjenicu da je od početka ove godine devet žena u našoj zemlji izgubilo život u partnerskom nasilju, ključni je momenat za ovakav dijalog i radionicu sa ovom tematikom, istakla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Grad Kragujevac pomno prati i izuzetno podržava ovu temu. Strateška dokumenta su usvojena pravovremeno, a formirana su i radna tela koja se bave ovom oblašću. Relicencirali smo uslugu Sigurne kuće koja je u gradu Kragujevcu na regionalnom nivou kapaciteta deset korisnica.


Najvažnije je pitanje prave i blagovremene informisanosti žena žrtava porodičnog, odnosno, partnerskog nasilja – fizičkog, psihičkog, emocionalnog, seksualnog, kako bi se one osnažile da prijave nasilje. Kada govorimo o temi prijavljivanja nasilja, oko 2300 predmeta je bilo tokom prethodne godine u Centru za socijalni rad, od čega je oko 600 procesuirano i prijavljeno, što je pad za osam procenata u odnosu na prethodnu godinu. Pomaci su mali, ali izuzetno važni.

Grad Kragujevac je dobitnik priznanja „Logo ravnopravnosti“ za 2022. godinu i priznanja od strane Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost za 2021. i 2022. godinu. Kao jedinica lokalne samouprave, od 2010. godine Grad ima revidirani Protokol o intersektorskoj saradnji, koji je prvi put donešen 2008. godine.

Čvrsto smo svi u sistemu povezani i razmenjujemo informacije, rekla je dr Damnjanović. Svi znamo šta je naš zadatak i šta je potrebno učiniti. Ostaje deo koji je nepokriven, a tiče se žena do kojih je veoma teško dopreti. To su žene na seoskom području, žene koje su višestruko marginalizovane i žene sa invaliditetom i trudimo se da taj deo prevaziđemo na najbolji mogući način uz pomoć civilnog sektora.

Ključ i najvažnije komponente za prijavljivanje i napuštanje partnerskog nasilja su informisanost i ekonomska nezavisnost, odnosno, samostalnost žena, zaključila je dr Damnjanović.

Osnovni cilj radionice je da se kroz debatu i konstruktivni dijalog između odbornica sagledaju najbolji načini na koje one mogu da preuzmu aktivnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču rodno zasnovanog nasilja. Radionica bi trebalo da posluži odbornicama da lakše utvrde ciljeve budućih kampanja javnog zagovaranja kako bi se problemi rodno zasnovanog nasilja rešavali na efikasniji, efektivniji i održiviji način.

Kroz ovu radionicu želimo da osnažimo žene da utiču na javne politike u smislu rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama, rekla je Ivana Savić Jovanović, predstavnica Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Želimo da se one okupe i na ovoj radionici razmene svoja razmišljanja, da vidimo koje su njihove slabosti, ali i snage, kao i da sagledamo kako one mogu da utiču na javne politike, pogotovo na one koje se tiču nasilja nad ženama.